УСЛОВИ ОТУЂЕЊА

Tuesday , 9, October 2012 Comments Off on УСЛОВИ ОТУЂЕЊА

Предметне непокретности отуђују се као јединствене целине, у постојећем -“виђеном”стању, без права купца на накнадне рекламације.

Коначна купопродајна цена непокретности биће утврђена након спроведеног поступка прикупљања писмених понуда.

Купопродајна цена непокретности, утврђена у висини најповољније понуде, уплатиће се у динарској противвредности по средњем званичном курсу Народне банке Србије на дан уплате, на уплатни рачун буџета Републике Србије.

Рок плаћања купопродајне цене је 8 (осам) дана од дана закључења купопродајног уговора.

УСЛОВИ ПРИЈАВЉИВАЊА

Рок за подношење понуда је 15 (петнаест) дана од дана објављивања огласа.
Право учешћа на огласу имају сва правна лица и физичка лица, која испуњавају услове огласа.
Уредна и потпуна писана понуда, поред осталог, мора да садржи све податке о подносиоцу понуде, и то:
– за физичка лица: име и презиме, адресу стана и фотокопију личне карте;
– за правна лица: назив и седиште, копију решења о упису правног лица у регистар привредних субјеката, копију уговора о отварању и вођењу рачуна код пословне банке код које има рачун, копију решења о додељеном пореском идентификационом броју – ПИБ, име и презиме лица овлашћеног за заступање (директор), његов потпис и печат;
– врста делатности које ће обављати у пословним просторима.
Понуде се достављају на адресу:
Републичка дирекција за имовину Републике Србије, 11000 Београд, Ул. Грачаничка бр. 8., препорученом пошиљком или се лично предају на писарници Републичке дирекције за имовину Републике Србије, у затвореној коверти на којој је јасно означено: ПОНУДА ЗА КУПОВИНУ – редни број и назив непокретности – НЕ ОТВАРАЈ.
Непотпуне и неблаговремене понуде неће бити разматране.
Понуда у којој цена није наведена у еврима или је дата описно неће се разматрати.

ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

Поступак отварања писмених понуда спровешће се комисијски.
Критеријум за избор најповољнијег понуђача је висина понуђене купопродајне цене, као и да испуњава све услове овог огласа.
У случају да два или више понуђача понуде исту купопродајну цену Дирекција задржава право да по слободном уверењу и процени изврши избор најповољнијег понуђача.
Уколико на оглас пристигне једна понуда, иста ће се узети у разматрање.
Уколико понуђач чија је понуда проглашена најповољнијом, у року од 8 дана од дана пријема позива за закључење уговора, не потпише уговор, сматраће се да је одустао од купопродаје.
Учеснике огласа Републичка дирекција за имовину Републике Србије, обавестиће писмено о избору најповољније понуде, у року од 8 (осам) дана од дана доношења одлуке надлежног органа, о избору најповољнијег понуђача.

Сектор за заштиту државне имовине и инспекцијски надзор

Sunday , 16, January 2011 Comments Off on Сектор за заштиту државне имовине и инспекцијски надзор

Сектор за заштиту државне имовине и инспекцијски надзор обавља послове који се односе на: надзор над применом прописа којима се регулише поступак и начин располагања непокретностима и покретним стварима која су у својини Републике Србије; вођење управног поступка ради утврђивања постојања и важења правног основа за коришћење државне имовине; давање мишљења и објашњења у погледу примењивања закона и других прописа у областима у којима се врши надзор; припрему и закључивање споразума са правним лицима о уделу државне својине на средствима које користи то правно лице; спровођење мера заштите државне имовине кроз инспекцијски надзор; иницирање поступка утврђивања законитости располагања средствима у својини Републике Србије, као и друге послове из делокруга Одељења.

У Сектору за заштиту државне имовине и инспекцијски надзор послови се обављају у оквиру следећих ужих унутрашњих јединица:

1) Одељење зазаштиту државне имовине

2) Одељење за инспекцијски надзор

Одељење за заштиту државне имовине обавља послове који се односе на: надзор у вези располагања, управљања и коришћења имовине Републике Србије; праћење и анализу стања средстава, као и начин коришћења срестава у државној својини; предузимање и предлагање управних мера и радњи за које је Дирекција овлашћена у циљу утврђивања постојања и важења правног основа за коришћење државне имовине; давање иницијативе за покретање поступка одузимања непокретности која није у функцији остваривања надлежности органа државне управе, органа и организација јединица територијалне аутономије и локалне самоуправе, односно делатности јавног предузећа, установе или друге организације; давање мишљења и објашњења о примени закона и других прописа у областима у којима се врши надзор; припрему и закључивање споразума са правним лицима о уделу државне својине на средствима које користи то правно лице,као и друге послове из делокруга Одељења.

Одељење за инспекцијски надзор обавља послове који се односе на: непосредну инспекцијску контролу надспровођењем Закона о средствима у својини Републике Србије других законских прописа и подзаконских аката којима се регулише поступак и начин располагања непокретностима и покретним стварима у својини Републике Србије; вођење управног поступка ради утврђивања постојања и важења правног основа за коришћење државне имовине; иницирање поступка утврђивања законитости располагања средствима у својини Републике Србије, као и друге послове из делокруга Одељења.

Информације о институцији

Sunday , 22, August 2010 Comments Off on Информације о институцији

Републичка дирекција за имовину Републике Србије основана је Законом о средствима у својини Републике Србије 1996. године. Налази се у улици Грачаничка бр. 8.

Републичка дирекција за имовину Републике Србије води јединствену евиденцију о непокретностима и збирну евиденцију покретних ствари (по врсти и вредности) у државној својини и обавља стручне послове и послове државне управе који се односе на: прибављање, отуђење, давање на коришћење, односно у закуп непокретности у државној својини; спровођење мера заштите државне имовине путем инспекцијског надзора; вођење управног поступка ради утврђивања постојања и важења правног основа за коришћење државне имовине; управљање средствима у државној својини (одржавање, осигурање); распоређивање на коришћење стамбених зграда, односно станова и пословних просторија; чување и евиденцију поклона у државној својини; укњижбу државне својине на непокретностима; старање о наплати закупнине, као и друге послове одређене законом.

ОТУЂЕЊE НЕПОКРЕТНОСТИ КОЈЕ НИСУ НЕОПХОДНЕ ЗА ФУНКЦИОНИСАЊЕ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ

Sunday , 11, July 2010 Comments Off on ОТУЂЕЊE НЕПОКРЕТНОСТИ КОЈЕ НИСУ НЕОПХОДНЕ ЗА ФУНКЦИОНИСАЊЕ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ

РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ИМОВИНУ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Београд, ул. Грачаничка бр. 8
На основу члана 8. став 1. Закона о средствима у својини Републике Србије (“Службени гласник РС”, бр. 53/95, 3/96-исправка, 54/96, 32/97 и 101/05-др. закон), расписује
О  Г  Л  А  С
РАДИ  ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ КОЈЕ НИСУ НЕОПХОДНЕ ЗА ФУНКЦИОНИСАЊЕ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ
ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА
I. ВОЈНИ КОМПЛЕКСИ
1. Војни комплекс – касарна „4. пук“ у Ужицу, односно 38 (тридесетосам) објеката, укупне површине 20.610,13 м2, постојећих на кат. парц. бр. 1763/1 и 1763/2, обе КО Ужице, са правом коришћења земљишта под објектима и земљишта за редовну употребу објеката укупне површине 26 ха 34 а 34 м2,  које чине кат. парц. бр. 1763/1, површине 25 ха 60 а 07 м2, бр. 1763/2, површине 57 а 77 м2 и  бр. 1763/5, површине 16 а 50 м2, све КО Ужице, уписане у ПЛ бр. 150 КО Ужице, по сниженој почетној купопродајној цени у укупном износу  од 6.421.575,84 евра.
2. Vојни комплекс “Велика Моштаница” у Великој Моштаници код Београда и то 16 (шеснаест) објеката, укупне површине 3746,65 м2 постојећих на кат. парц. бр. 1544/14, 1549 и 1550 све КО Велика Моштаница, са правом коришћења земљишта под објектима и земљишта за редовну употребу објеката, а које чине кат. парц. број 1544/14 површине 36 а 56 м2,  кат. парц. број 1549 површине 1 ха 07 а 92 м2 и кат. парц. број 1550 површине 1 ха 04 а 10 м2,  све КО Велика Моштаница, уписане у ЗКУЛ број 2244 и 914 КО Велика Моштаница, по укупној почетној купопродајној цени у износу од 596.170,67 евра.
3. Vојни комплекс – део касарне „Војвода Радомир Путник“ у Крагујевцу, односно 22 (двадесетдва) објекта укупне површине 10.715,08 м2, постојећа на кат. парц. број 4387/2 и бр. 4387/3 КО Крагујевац 3 – насеље „Центар 6“, са правом коришћења земљишта под објектима и земљишта за редовну употребу објеката, које чини кат. парц. бр. 4387/2, површине 76 м2 и бр. 4387/3, површине 8 ха 42 а 72 м2, обе КО Крагујевац 3, уписане у ЛН бр. 8928 КО Крагујевац 3 – насеље „Центар 6“, по укупној почетној купопродајној цени у износу од 30.247.052,30 евра.
4. Војни комплекс „Стрелиште“ у Неготину, кога чини земљиште , и то кат. парц. бр. 12541/2, површине 2 а 2 м², кат. парц. бр.12542/2, површине 30 а 96 м², односно укупне површине 32 а 98 м², обе уписане у ЛН број 490 КО Видиковац и кат. парц. бр. 2299/1, површине 26 ха 32 а 51 м² и кат. парц. бр. 2299/3, површине 2а 62 м², односно укупне површине 26 ха 35 а 13 м², обе уписане у ЛН  број 10940 КО Неготин. по укупној почетној купопродајној цени у износу од 1.381.884,52 евра.
5. Војни комплекс – касарна “Црвена зведа”, у Нишу, а кога чини 14 (четрнаест) објеката, укупне површине 2920,36 м², и то: објекат КН-2 (Магацин), површине 212,02 м², објекат КН-3 (Магацин), површине 319,83 м², објекат КН-4 (Клозет), површине 119,10 м²,  објекат КН-5 (Магацин), површине 319,83 м², објекат КН-6 (Управна зграда), површине  280,03 м²,  објекат  КН-7 (Магацин), површине 319,83 м² , објекат КН-8 (Магацин), површине 326,85 м², објекат КН-9 (Магацин), површине 275,32 м², објекат КН-10 (Магацин), површине 319,83 м², објекат КН-11 (Магацин), површине 339,18 м², КН-12 (Магацин), површине 29,74 м²,  објекат КН-13 (Магацин), површине 56,80 м² и објекат КН-45 и 46 (Стражарске кућице), површине 0,91 м², са правом коришћења земљишта под објектима и земљишта за редовну употребу објеката, кога чини кат. парц. бр. 6592/1, КО Ниш-Бубањ, укупне површине 10.703,00 м², уписана у ПЛ бр. 3077 КО Ниш-Бубањ, по укупној почетној купопродајној цени у износу од 1.357.695,57 евра.
6. Војни комплекс – објекат, Клуба Војске у Пожаревцу, спратности По+П+1, површине 1592,86 м², који се налази у Ул. Воје Дулића бр. 2, постојећи на кат. парц. бр. 1239 КО Пожаревац, са правом коришћења земљишта под објектом и земљишта за редовну употребу објекта, коју чини кат. парц. бр. 1239 КО Пожаревац, укупне површине 9а 03 м², све уписано у ЗКУЛ број 2736 КО Пожаревац, по укупној почетној купопродајној цени у износу од  евра.

Сви војни комплекси могу се разгледати од . године, у времену од 10,00-15,00 сати.

Све потребне информације поводом овог огласа, могу се добити у времену од 10 до 16 часова у Републичкој дирекцији за имовину Републике Србије, на телефон 011  и у Министарству одбране о локацији и адреси војних комплекса, на  (капетан Александар Богдановић ) и (војна службеница Весна Кујовић).

Сектор за имовински поступак

Monday , 9, February 2009 Comments Off on Сектор за имовински поступак

Сектор за имовински поступак обавља послове који се односе на: прибављање, отуђење, давање на коришћење, односно у закуп непокретности у државној својини, као и стављање хипотеке на непокретности у својини Републике Србије; распоређивање на коришћење пословних зграда и пословних просторија; спровођење поступка прикупљања документације и израде уговора; припремање предлога аката које доносиВладаиз делокруга Сектора; вршење појединачних радњи у управном поступку; припрему одговарајућег акта о давању сагласности Дирекције у областима за које је Дирекција надлежна; иницирање поступка утврђивања законитости располагања средствима у својини Републике Србије; послове везане за закуп станова, гаража и гаражних места у државној својини; откуп и стицање сусвојине на становима у државној својини; припрему предлога аката које доноси Владау поступкурасполагање службеним становима и друге послове из делокруга Сектора.

У Сектору за имовински поступак послови се обављају у оквиру следећих ужих унутрашњих јединица:

1) Одељење за имовинске послове

(1) Одсек за располагање и управљање државном имовином,

(2) Одсек за припрему аката и уговарање,

(3) Група за грађевинско-техничке послове

2) Одељење за располагање становима и гаражама у државној својини

Одељење за имовинске послове обавља послове који се односе на: прибављање, отуђење, давање на коришћење, односно у закуп непокретности у државној својини; распоређивање на коришћење пословних зграда и пословних просторија; припремање предлога аката које доносиВлада из делокруга Одељења; припрему акта о давању сагласности Дирекције у областима за које је Дирекција надлежна; поступак уговарања у случајевима прибављања, отуђења и давања на коришћење, односно у закуп непокретности које користе државни органи и организације и органи локалне самоуправе, стављање хипотеке на непокретности у својини Републике Србије; као и друге послове из делокруга Одељења.

(1) Одсек за располагање и управљање државном имовином обавља послове који се односе на: прибављање, отуђење, давање на коришћење, односно у закуп непокретности у државној својини по захтевима територијалних јединица и локалне самоуправе и јавних служби и спровођење поступка располагања имовином бивше СРЈ; припрему одговарајућег акта о давању сагласности Дирекције у областима за које је Дирекција надлежна; стављање хипотеке на непокретности у својини Републике Србије, као и друге послове из делокруга Одсека.

(2) Одсек за припрему аката и уговарање обавља послове који се односе на: располагање и управљање државном имовином по захтевима државних органа и организација дипломатско-конзуларних представништава; распоређивање на коришћење пословних зграда и пословних просторија; поступак уговарања у случајевима прибављања, отуђења и давања на коришћење, односно у закуп непокретности које користе државни органи и организације, као и друге послове из делокруга Одсека.

(3) Група за грађевинско-техничке послове обавља послове који се односе на: спровођење поступка адаптације, реконструкције, ревитализације, одржавања и заштите средстава у државној својини ради њиховог довођења у функцију; израда предмера и предрачуна радова; сповођење поступка тендера и избора најповољнијег извођача радова, као и друге послове из делокруга Групе.

Одељење за располагање становима и гаражама у државној својини обавља послове који се односе на: закуп станова, гаража и гаражних места у државној својини; откуп и стицање сусвојине на становима у државној својини; припрему предлога аката које доноси Влада у поступкурасполагања службеним становима, као и друге послове из делокруга Одељења.

Потребна документација

Tuesday , 7, October 2008 Comments Off on Потребна документација

ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА ЈЕ ПОТРЕБНА ЗА РАСПОЛАГАЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ДРЖАВНОМ ИМОВИНОМ

Акти који се доносе у поступцима располагања непокретностима у државној својини (прибављање у државну својину, отуђење из државне својине, давање на коришћење, односно у закуп), у смислу примене одредаба Закона о средствима у својини Републике Србије (“Службени гласник РС”, бр. 53/95, 3/96 – исправка, 54/96, 32/97 и 101/05 – др. закон), имају карактер аката располагања титулара својине, а не управног акта, у смислу одредаба Закона о општем управном поступку (“Службени лист СРЈ”, бр. 33/97 и 31/01), тако да Дирекција приликом разматрања захтева корисника није везана роковима утврђеним одредбама Закона о општем управном поступку, већ је овлашћена да поступа по Закону о средствима у својини Републике Србије, којим нису утврђени рокови за поступање Дирекције у вези захтева корисника средстава у државној својини.

I ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОТРЕБНА ЗА ПРИБАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТI У ДРЖАВНУ СВОЈИНУ

II ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОТРЕБНА ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ДРЖАВНЕ СВОЈИНЕ

III ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОТРЕБНА ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИШЋЕЊЕ И ПРЕНОС ПРАВА КОРИШЋЕЊА

IV ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОТРЕБНА ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ ЗА ДАВАЊЕ ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

V ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОТРЕБНА ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ ЗА ДАВАЊЕ ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

VI ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОТРЕБНА ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ ЗА ОТКАЗА УГОВОРА О ЗАКУПУ НЕПОКРЕТНОСТИ У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

VII ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОТРЕБНА ЗА ПОСТУПАЊЕ ОДЕЉЕЊА ЗА РАСПОЛАГАЊЕ СТАНОВИМА И ГАРАЖАМА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

VIII ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОТРЕБНА ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ ЗА СТАВЉАЊЕ ХИПОТЕКЕ НА НЕПОКРЕТНОСТИМА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

IX ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОТРЕБНА ЗА СПОРАЗУМНО УТВРЂИВАЊЕ УДЕЛА ДРЖАВНЕ СВОЈИНЕ У СРЕДСТВИМА КОЈА КОРИСТИ ПРАВНО ЛИЦЕ

Сектор за финансијско-материјалне и опште послове

Monday , 14, January 2008 Comments Off on Сектор за финансијско-материјалне и опште послове

Сектор за финансијско-материјалне и опште послове обавља послове који се односе на: финансијску реализацију акатау вези располагања и управљања средствима у државној својини; осигурање државне имовине; извршавање законских обавеза везаних за државну имовину; рачуноводствене и књиговодствене послове; предрачун средстава; припрему и израду финансијских планова Дирекције; распоред средстава и извршење расхода; израду извештаја и информација; праћење и проучавање закона који се односе на рад Дирекције; припремање предлога општих аката Дирекције; стручну оцену и обраду предмета у споровима који се воде у вези новчаног потраживања пред Трговинским судом, Вишим трговинским судом и поступку по жалби који се води у управном поступку пред пореским и општинским органима управе; израду годишњег извештаја плана рада; израду и припрему нацрта кадровског плана; обезбеђење усклађености рада свих унутрашњих јединица у оквиру Дирекције; остваривање права, дужности и одговорности државних службеника из радног односа; послове аналитичара радних места; послове везане за поступак оцењивања државних службеника; послове којима се обезбеђује доступност информација од јавног значаја;спровођење поступка јавних набавки; спровођење дисциплинског поступка и поступка накнаде материјалне штете; послове на реформи државне управе; евиденцију и развој кадрова; рад стамбене комисије; праћење, анализу и унапређење коришћења рачунарске опреме; заштиту и обезбеђење података у информационом систему; послове писарницекао и друге послове из делокруга Сектора

У Сектору за финансијско-материјалне и опште послове послови се обављају у оквиру следећих ужих унутрашњих јединица:

1) Одељење за финансијско-материјалне послове,

2) Одељење за опште послове.

Одељење за финансијско-материјалне послове обавља послове који се односе на: финансијску реализацију аката у вези прибављања, отуђења, давања на коришћење, односно у закуп, одржавања и унапређења средстава у државној својини; осигурање државне имовине; извршавање законских обавеза везаних за државну имовину; праћење и примену прописа из финансијско-рачуноводственог пословања; рачуноводствене и књиговодствене послове који се односе на састављање рачуноводствених исправа и контролу њихове исправности, тачности и законитости; вођење и закључивање пословних књига (главна и помоћна); израду периодичних и годишњих обрачуна; састављање и достављање финансијских извештаја, пословних извешатаја и информација; предрачун прихода и расхода у Дирекцији; извршење буџета у Дирекцији које се односи наизраду захтева за промену у апропријацији и промени квоте; израду захтева за преузимање обавеза и захтева за плаћање; усаглашавање са Трезором и буџетско извештавање, као и друге послове из делокруга Одељења.

Одељење за опште послове обавља послове који се одно се на:припремање предлога општих аката Дирекције; стручну оцену и обраду предмета у споровима који се воде у вези новчаног потраживања пред Трговинским судом, Вишим трговинским судом и поступку по жалби који се води у управном поступку пред пореским и општинским органима управе; израду годишњег извештаја и плана рада и периодичних извештаја; израду и припрему нацрта кадровског плана;израду решења и састављање статистичких и других извештаја из области рада и радних односа; јавне набавке; радно правни статус државних службеника и намештеника; пословереформе државне управе; евиденцију и развој кадрова; послове аналитичара радних места; поступак оцењивања државних службеника; послове којима се обезбеђује доступност информација од јавног значаја; рад стамбене комисије; дисциплински поступак и поступак накнаде материјалне штете; праћење, анализу и унапређење коришћења и одржавање рачунарске опреме; заштиту и обезбеђење података у информационом систему;документационе, канцеларијске и манипулативне послове, као и друге послове из делокруга Одељења.

Сектор за евиденцију

Tuesday , 24, April 2007 Comments Off on Сектор за евиденцију

Сектор за евиденцију обавља послове који се односе на: вођење јединствене евиденције непокретности (по кориснику, врсти и вредности), збирне евиденције покретних ствари (по кориснику, врсти и вредности) и евиденције поклона у државној својини у натуралним и вредносним показатељима; израду и разраду пројеката информационог система и аутоматске обраде података као и организација и вршење аутоматске обраде података и прикупљање и сређивање података неопходних за ажурно вођење евиденције; вођење прописаних евиденција и издавање уверења из тих евиденција, припрему планова и програма развоја система из делокруга рада Дирекције; укњижбу државне својине на непокретности у одговарајућу јавну књигу о евиденцији непокретности и правима на њима; прикупљање и сређивање одређених података за вршење појединих информационо-документационих послова као и обављање техничких операција у вези са тим, и друге послове из делокруга Сектора.

У Сектору за евиденцију образују се следеће уже унутрашње јединице:

1) Одељење за припрему података и послове укњижбе,

2) Одељење за евидентирање средстава у државној својини и аутоматску обраду података.

Одељење за припрему података и послове укњижбе обавља послове који се односе на: прикупљање, попис и обраду података о свим непокретностима, покретним стварима и поклонима у државној својини који су предмет евиденције; прибављање исправа и осталих доказа о праву коришћења и праву својине; попис средстава у државној својини која су на коришћењу код правних лица; попуњавање прописаних образаца и њихово благовремено достављање; начин и рокове предаје, чувања и коришћења поклона у државној својини; припрему планова и програма развоја система из делокруга рада Дирекције; прикупљање и сређивање одређених података и селекција документационог материјала; укњижбу државне својине на непокретности у одговарајућу јавну књигу о евиденцији непокретности и правима на њима; прикупљање и сређивање одређених података везаних за укњижбу; обезбеђивање документационе основе за израду анализа, елабората, извештаја; прикупљање, контролу и сређивање података за вршење појединих информационо-документационих послова, као и друге послове из делокруга Одељења.

Одељење за евидентирање средстава у државној својини и аутоматску обраду података обавља послове који се односе на: аутоматску обраду података; организацију и вршење аутоматске обраде података и микрофилмовање документације, прикупљање и сређивање одређених података за вршење појединих информационо-документационих послова; вођење књиге евиденције за сваког корисника и вођење досијеа за сваку непокретност; вођење збирне евиденције покретних ствари разврстане по корисницима, врстама и извору финансирања; вођење прописаних евиденција и издавање уверења из тих евиденција; израду и разраду пројеката информационих система и аутоматске обраде података; прикупљање, контролу и ажурирање података за све евиденције средстава у државној својини које води Дирекција; развој апликативне основе за аутоматску обраду података; обраду и чување документационог материјала; информисање и услуживање корисника, као и друге послове из делокруга Одељења.
Најновије вести
13.9.2011
ОТУЂЕЊE НЕПОКРЕТНОСТИ КОЈЕ НИСУ НЕОПХОДНЕ ЗА ФУНКЦИОНИСАЊЕ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ

О Г Л А С РАДИ ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ КОЈЕ НИСУ НЕОПХОДНЕ ЗА ФУНКЦИОНИСАЊЕ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА
13.9.2011
ОГЛАС ЗА ПРОДАЈУ НЕПОКРЕТНОСТИ У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

ПРОДАЈА НЕПОКРЕТНОСТИ У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ КОЈЕ СЕ НАЛАЗЕ НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СЛОВЕНИЈЕ ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА
10.12.2010
Упит у базу података евиденције одузете имовине

Грађанима и институцијама омогућено је претраживање и приступ бази података пријава одузете имовине.

Оглас за позицију консултанта на пројекту IDF Grant for Serbia’s Asset Registry

Thursday , 24, July 2003 Comments Off on Оглас за позицију консултанта на пројекту IDF Grant for Serbia’s Asset Registry

Пројекат: IDF Grant for Serbia’s Asset Registry

Назив извештаја: “Стратешка процена евидентирања имовине у Србији”

Опис пројекта

Свеобухватни циљ овог пројекта је успостављањеквалитетног система евидентирања имовине у Републици Србији.

Улога Дирекције за имовину је успостављање и одржавање система евидентирања целокупне и садашње имовине у својини Републике Србије, која је власник те имовине, првобитну и садашњу вредност те имовине, где се налази и у које сврхе се тренутно користи.

Републичка Дирекција за имовину тражи консултанта који ће сарађивати на пројекту под условима наведеним

у овом документу

Опис посла

Опис посла за позицију локалног консултанта је следећи:

Анализа садашњег стања регистра имовине у односу на квалитет, тачност и целовитост постојећих података;
Идентификација и опис проблематичних области као и највероватнији разлози за појаву тих проблема и могуће мере смањења проблема;
Опис проблема који се јављају током евидентирања имовине као и током процеса одређивања вредности имовине;
Анализа важећег законодавства и имплементација; нарочито примена Закона о средствима у својини Републике Србије и сви закони који тангирају ову област;
Поређење и анализе правних празнина са моделом који је успешно имплементиран у земљама ЕУ; Идентификовање земаља у региону са најбољом праксом у имплементацији закона из области имовине (сва законска и под-законска акта).
Критеријуми селекције

Образовање: Високо образовање из области економије, права или других сродних наука

Искуство: Најмање 5 (пет) година искуства на сличним задацима у области примене Закона о имовини у својини Републике Србије као и у земљама у транзицији и/или земљама чланицама Европске уније.

Период ангажовања:

Предвиђени рок за израду овог извештаја је 60 дана.

Заинтересовани треба да пошаљу свој CV и Изјаву о заинтересованости електронским путем на адресу: srboljub.panic@rdi.gov.rs или редовном поштом на следећу адресу: Републичка Дирекција за имовину, Грачаничка 8, 11 000 Београд, најкасније до 17. септембра 2010. године до 12:00 часова.

Пројектни задатак (ToR) за ову позицију можете скинути овде.

Кандидати који уђу у ужи избор ће бити контактирани најкасније до 24. септембра 2010. године ради интервјуа.

Напомена: На ову позицију се не могу пријавити државни службеници тренутно запослени у Дирекцији за имовину Републике Србије.

Организациона структура

Saturday , 1, June 2002 Comments Off on Организациона структура

Руководство Републичке дирекције за имовину Републике Србије

Директор – Братислав Пејковић

Заменик директора – Милован Ивановић

Помоћник директора Сектора за евиденцију – Милица Ђорђевић

Начелник Одељења за припрему података и послове укњижбе – Нада Вуковић Ракић

Начелник Одељења за евидентирање средстава у државној својини и аутоматску обраду података – Мирјана Ристић Величковић
Помоћник директора Сектора за имовински поступак – Александра Гавриловић

Начелник Одељења за имовинске послове – Љиља Матовић

Начелник Одељења за располагање становима и гаражама у државној својини – Гордана Стијовић
Помоћник директора Сектора за финансијско-материјалне и опште послове

Начелник Одељења за финансијско-материјалне послове – Јасмина Ивановић

Начелник Одељења за опште послове – Весна Нинић
Помоћник директора Сектора за заштиту државне

имовине и инспекцијски надзор – Србољуб Панић

Начелник Одељењаза заштиту државне имовине – Невенка Зељковић

Одељење за инспекцијски надзор
У Дирекцији се образују следеће основне унутрашње јединице – сектори:

1. Сектор за евиденцију
2. Сектор за имовински поступак
3. Сектор за финансијско-материјалне и опште послове
4. Сектор за заштиту државне имовине и инспекцијски надзор

No newer/older posts