УСЛОВИ ОТУЂЕЊА

Tuesday , 9, October 2012 Comments Off on УСЛОВИ ОТУЂЕЊА

Предметне непокретности отуђују се као јединствене целине, у постојећем -“виђеном”стању, без права купца на накнадне рекламације.

Коначна купопродајна цена непокретности биће утврђена након спроведеног поступка прикупљања писмених понуда.

Купопродајна цена непокретности, утврђена у висини најповољније понуде, уплатиће се у динарској противвредности по средњем званичном курсу Народне банке Србије на дан уплате, на уплатни рачун буџета Републике Србије.

Рок плаћања купопродајне цене је 8 (осам) дана од дана закључења купопродајног уговора.

УСЛОВИ ПРИЈАВЉИВАЊА

Рок за подношење понуда је 15 (петнаест) дана од дана објављивања огласа.
Право учешћа на огласу имају сва правна лица и физичка лица, која испуњавају услове огласа.
Уредна и потпуна писана понуда, поред осталог, мора да садржи све податке о подносиоцу понуде, и то:
– за физичка лица: име и презиме, адресу стана и фотокопију личне карте;
– за правна лица: назив и седиште, копију решења о упису правног лица у регистар привредних субјеката, копију уговора о отварању и вођењу рачуна код пословне банке код које има рачун, копију решења о додељеном пореском идентификационом броју – ПИБ, име и презиме лица овлашћеног за заступање (директор), његов потпис и печат;
– врста делатности које ће обављати у пословним просторима.
Понуде се достављају на адресу:
Републичка дирекција за имовину Републике Србије, 11000 Београд, Ул. Грачаничка бр. 8., препорученом пошиљком или се лично предају на писарници Републичке дирекције за имовину Републике Србије, у затвореној коверти на којој је јасно означено: ПОНУДА ЗА КУПОВИНУ – редни број и назив непокретности – НЕ ОТВАРАЈ.
Непотпуне и неблаговремене понуде неће бити разматране.
Понуда у којој цена није наведена у еврима или је дата описно неће се разматрати.

Running an institution can be very hectic. So if you need to relax, you can log into Canadian online slots to play slots games.

ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

Поступак отварања писмених понуда спровешће се комисијски.
Критеријум за избор најповољнијег понуђача је висина понуђене купопродајне цене, као и да испуњава све услове овог огласа.
У случају да два или више понуђача понуде исту купопродајну цену Дирекција задржава право да по слободном уверењу и процени изврши избор најповољнијег понуђача.
Уколико на оглас пристигне једна понуда, иста ће се узети у разматрање.
Уколико понуђач чија је понуда проглашена најповољнијом, у року од 8 дана од дана пријема позива за закључење уговора, не потпише уговор, сматраће се да је одустао од купопродаје.
Учеснике огласа Републичка дирекција за имовину Републике Србије, обавестиће писмено о избору најповољније понуде, у року од 8 (осам) дана од дана доношења одлуке надлежног органа, о избору најповољнијег понуђача.

Сектор за заштиту државне имовине и инспекцијски надзор

Sunday , 16, January 2011 Comments Off on Сектор за заштиту државне имовине и инспекцијски надзор

Need funds to run your institution smoothly? Play games at online casino guy to win cash prizes which you could use to develop your institution.

Сектор за заштиту државне имовине и инспекцијски надзор обавља послове који се односе на: надзор над применом прописа којима се регулише поступак и начин располагања непокретностима и покретним стварима која су у својини Републике Србије; вођење управног поступка ради утврђивања постојања и важења правног основа за коришћење државне имовине; давање мишљења и објашњења у погледу примењивања закона и других прописа у областима у којима се врши надзор; припрему и закључивање споразума са правним лицима о уделу државне својине на средствима које користи то правно лице; спровођење мера заштите државне имовине кроз инспекцијски надзор; иницирање поступка утврђивања законитости располагања средствима у својини Републике Србије, као и друге послове из делокруга Одељења.

У Сектору за заштиту државне имовине и инспекцијски надзор послови се обављају у оквиру следећих ужих унутрашњих јединица:

1) Одељење зазаштиту државне имовине

2) Одељење за инспекцијски надзор

Одељење за заштиту државне имовине обавља послове који се односе на: надзор у вези располагања, управљања и коришћења имовине Републике Србије; праћење и анализу стања средстава, као и начин коришћења срестава у државној својини; предузимање и предлагање управних мера и радњи за које је Дирекција овлашћена у циљу утврђивања постојања и важења правног основа за коришћење државне имовине; давање иницијативе за покретање поступка одузимања непокретности која није у функцији остваривања надлежности органа државне управе, органа и организација јединица територијалне аутономије и локалне самоуправе, односно делатности јавног предузећа, установе или друге организације; давање мишљења и објашњења о примени закона и других прописа у областима у којима се врши надзор; припрему и закључивање споразума са правним лицима о уделу државне својине на средствима које користи то правно лице,као и друге послове из делокруга Одељења.

Одељење за инспекцијски надзор обавља послове који се односе на: непосредну инспекцијску контролу надспровођењем Закона о средствима у својини Републике Србије других законских прописа и подзаконских аката којима се регулише поступак и начин располагања непокретностима и покретним стварима у својини Републике Србије; вођење управног поступка ради утврђивања постојања и важења правног основа за коришћење државне имовине; иницирање поступка утврђивања законитости располагања средствима у својини Републике Србије, као и друге послове из делокруга Одељења.

Информације о институцији

Sunday , 22, August 2010 Comments Off on Информације о институцији

Републичка дирекција за имовину Републике Србије основана је Законом о средствима у својини Републике Србије 1996. године. Налази се у улици Грачаничка бр. 8.

Републичка дирекција за имовину Републике Србије води јединствену евиденцију о непокретностима и збирну евиденцију покретних ствари (по врсти и вредности) у државној својини и обавља стручне послове и послове државне управе који се односе на: прибављање, отуђење, давање на коришћење, односно у закуп непокретности у државној својини; спровођење мера заштите државне имовине путем инспекцијског надзора; вођење управног поступка ради утврђивања постојања и важења правног основа за коришћење државне имовине; управљање средствима у државној својини (одржавање, осигурање); распоређивање на коришћење стамбених зграда, односно станова и пословних просторија; чување и евиденцију поклона у државној својини; укњижбу државне својине на непокретностима; старање о наплати закупнине, као и друге послове одређене законом.

ОТУЂЕЊE НЕПОКРЕТНОСТИ КОЈЕ НИСУ НЕОПХОДНЕ ЗА ФУНКЦИОНИСАЊЕ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ

Sunday , 11, July 2010 Comments Off on ОТУЂЕЊE НЕПОКРЕТНОСТИ КОЈЕ НИСУ НЕОПХОДНЕ ЗА ФУНКЦИОНИСАЊЕ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ

РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ИМОВИНУ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Београд, ул. Грачаничка бр. 8
На основу члана 8. став 1. Закона о средствима у својини Републике Србије (“Службени гласник РС”, бр. 53/95, 3/96-исправка, 54/96, 32/97 и 101/05-др. закон), расписује
О  Г  Л  А  С
РАДИ  ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ КОЈЕ НИСУ НЕОПХОДНЕ ЗА ФУНКЦИОНИСАЊЕ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ
ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА
I. ВОЈНИ КОМПЛЕКСИ
1. Војни комплекс – касарна „4. пук“ у Ужицу, односно 38 (тридесетосам) објеката, укупне површине 20.610,13 м2, постојећих на кат. парц. бр. 1763/1 и 1763/2, обе КО Ужице, са правом коришћења земљишта под објектима и земљишта за редовну употребу објеката укупне површине 26 ха 34 а 34 м2,  које чине кат. парц. бр. 1763/1, површине 25 ха 60 а 07 м2, бр. 1763/2, површине 57 а 77 м2 и  бр. 1763/5, површине 16 а 50 м2, све КО Ужице, уписане у ПЛ бр. 150 КО Ужице, по сниженој почетној купопродајној цени у укупном износу  од 6.421.575,84 евра.
2. Vојни комплекс “Велика Моштаница” у Великој Моштаници код Београда и то 16 (шеснаест) објеката, укупне површине 3746,65 м2 постојећих на кат. парц. бр. 1544/14, 1549 и 1550 све КО Велика Моштаница, са правом коришћења земљишта под објектима и земљишта за редовну употребу објеката, а које чине кат. парц. број 1544/14 површине 36 а 56 м2,  кат. парц. број 1549 површине 1 ха 07 а 92 м2 и кат. парц. број 1550 површине 1 ха 04 а 10 м2,  све КО Велика Моштаница, уписане у ЗКУЛ број 2244 и 914 КО Велика Моштаница, по укупној почетној купопродајној цени у износу од 596.170,67 евра.
3. Vојни комплекс – део касарне „Војвода Радомир Путник“ у Крагујевцу, односно 22 (двадесетдва) објекта укупне површине 10.715,08 м2, постојећа на кат. парц. број 4387/2 и бр. 4387/3 КО Крагујевац 3 – насеље „Центар 6“, са правом коришћења земљишта под објектима и земљишта за редовну употребу објеката, које чини кат. парц. бр. 4387/2, површине 76 м2 и бр. 4387/3, површине 8 ха 42 а 72 м2, обе КО Крагујевац 3, уписане у ЛН бр. 8928 КО Крагујевац 3 – насеље „Центар 6“, по укупној почетној купопродајној цени у износу од 30.247.052,30 евра.
4. Војни комплекс „Стрелиште“ у Неготину, кога чини земљиште , и то кат. парц. бр. 12541/2, површине 2 а 2 м², кат. парц. бр.12542/2, површине 30 а 96 м², односно укупне површине 32 а 98 м², обе уписане у ЛН број 490 КО Видиковац и кат. парц. бр. 2299/1, површине 26 ха 32 а 51 м² и кат. парц. бр. 2299/3, површине 2а 62 м², односно укупне површине 26 ха 35 а 13 м², обе уписане у ЛН  број 10940 КО Неготин. по укупној почетној купопродајној цени у износу од 1.381.884,52 евра.
5. Војни комплекс – касарна “Црвена зведа”, у Нишу, а кога чини 14 (четрнаест) објеката, укупне површине 2920,36 м², и то: објекат КН-2 (Магацин), површине 212,02 м², објекат КН-3 (Магацин), површине 319,83 м², објекат КН-4 (Клозет), површине 119,10 м²,  објекат КН-5 (Магацин), површине 319,83 м², објекат КН-6 (Управна зграда), површине  280,03 м²,  објекат  КН-7 (Магацин), површине 319,83 м² , објекат КН-8 (Магацин), површине 326,85 м², објекат КН-9 (Магацин), површине 275,32 м², објекат КН-10 (Магацин), површине 319,83 м², објекат КН-11 (Магацин), површине 339,18 м², КН-12 (Магацин), површине 29,74 м²,  објекат КН-13 (Магацин), површине 56,80 м² и објекат КН-45 и 46 (Стражарске кућице), површине 0,91 м², са правом коришћења земљишта под објектима и земљишта за редовну употребу објеката, кога чини кат. парц. бр. 6592/1, КО Ниш-Бубањ, укупне површине 10.703,00 м², уписана у ПЛ бр. 3077 КО Ниш-Бубањ, по укупној почетној купопродајној цени у износу од 1.357.695,57 евра.
6. Војни комплекс – објекат, Клуба Војске у Пожаревцу, спратности По+П+1, површине 1592,86 м², који се налази у Ул. Воје Дулића бр. 2, постојећи на кат. парц. бр. 1239 КО Пожаревац, са правом коришћења земљишта под објектом и земљишта за редовну употребу објекта, коју чини кат. парц. бр. 1239 КО Пожаревац, укупне површине 9а 03 м², све уписано у ЗКУЛ број 2736 КО Пожаревац, по укупној почетној купопродајној цени у износу од  евра.

Сви војни комплекси могу се разгледати од . године, у времену од 10,00-15,00 сати.

Све потребне информације поводом овог огласа, могу се добити у времену од 10 до 16 часова у Републичкој дирекцији за имовину Републике Србије, на телефон 011  и у Министарству одбране о локацији и адреси војних комплекса, на  (капетан Александар Богдановић ) и (војна службеница Весна Кујовић).

Сектор за имовински поступак

Monday , 9, February 2009 Comments Off on Сектор за имовински поступак

Сектор за имовински поступак обавља послове који се односе на: прибављање, отуђење, давање на коришћење, односно у закуп непокретности у државној својини, као и стављање хипотеке на непокретности у својини Републике Србије; распоређивање на коришћење пословних зграда и пословних просторија; спровођење поступка прикупљања документације и израде уговора; припремање предлога аката које доносиВладаиз делокруга Сектора; вршење појединачних радњи у управном поступку; припрему одговарајућег акта о давању сагласности Дирекције у областима за које је Дирекција надлежна; иницирање поступка утврђивања законитости располагања средствима у својини Републике Србије; послове везане за закуп станова, гаража и гаражних места у државној својини; откуп и стицање сусвојине на становима у државној својини; припрему предлога аката које доноси Владау поступкурасполагање службеним становима и друге послове из делокруга Сектора.

У Сектору за имовински поступак послови се обављају у оквиру следећих ужих унутрашњих јединица:

1) Одељење за имовинске послове

(1) Одсек за располагање и управљање државном имовином,

(2) Одсек за припрему аката и уговарање,

(3) Група за грађевинско-техничке послове

2) Одељење за располагање становима и гаражама у државној својини

Одељење за имовинске послове обавља послове који се односе на: прибављање, отуђење, давање на коришћење, односно у закуп непокретности у државној својини; распоређивање на коришћење пословних зграда и пословних просторија; припремање предлога аката које доносиВлада из делокруга Одељења; припрему акта о давању сагласности Дирекције у областима за које је Дирекција надлежна; поступак уговарања у случајевима прибављања, отуђења и давања на коришћење, односно у закуп непокретности које користе државни органи и организације и органи локалне самоуправе, стављање хипотеке на непокретности у својини Републике Србије; као и друге послове из делокруга Одељења.

(1) Одсек за располагање и управљање државном имовином обавља послове који се односе на: прибављање, отуђење, давање на коришћење, односно у закуп непокретности у државној својини по захтевима територијалних јединица и локалне самоуправе и јавних служби и спровођење поступка располагања имовином бивше СРЈ; припрему одговарајућег акта о давању сагласности Дирекције у областима за које је Дирекција надлежна; стављање хипотеке на непокретности у својини Републике Србије, као и друге послове из делокруга Одсека.

(2) Одсек за припрему аката и уговарање обавља послове који се односе на: располагање и управљање државном имовином по захтевима државних органа и организација дипломатско-конзуларних представништава; распоређивање на коришћење пословних зграда и пословних просторија; поступак уговарања у случајевима прибављања, отуђења и давања на коришћење, односно у закуп непокретности које користе државни органи и организације, као и друге послове из делокруга Одсека.

(3) Група за грађевинско-техничке послове обавља послове који се односе на: спровођење поступка адаптације, реконструкције, ревитализације, одржавања и заштите средстава у државној својини ради њиховог довођења у функцију; израда предмера и предрачуна радова; сповођење поступка тендера и избора најповољнијег извођача радова, као и друге послове из делокруга Групе.

Одељење за располагање становима и гаражама у државној својини обавља послове који се односе на: закуп станова, гаража и гаражних места у државној својини; откуп и стицање сусвојине на становима у државној својини; припрему предлога аката које доноси Влада у поступкурасполагања службеним становима, као и друге послове из делокруга Одељења.

Потребна документација

Tuesday , 7, October 2008 Comments Off on Потребна документација

ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА ЈЕ ПОТРЕБНА ЗА РАСПОЛАГАЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ДРЖАВНОМ ИМОВИНОМ

Акти који се доносе у поступцима располагања непокретностима у државној својини (прибављање у државну својину, отуђење из државне својине, давање на коришћење, односно у закуп), у смислу примене одредаба Закона о средствима у својини Републике Србије (“Службени гласник РС”, бр. 53/95, 3/96 – исправка, 54/96, 32/97 и 101/05 – др. закон), имају карактер аката располагања титулара својине, а не управног акта, у смислу одредаба Закона о општем управном поступку (“Службени лист СРЈ”, бр. 33/97 и 31/01), тако да Дирекција приликом разматрања захтева корисника није везана роковима утврђеним одредбама Закона о општем управном поступку, већ је овлашћена да поступа по Закону о средствима у својини Републике Србије, којим нису утврђени рокови за поступање Дирекције у вези захтева корисника средстава у државној својини.

I ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОТРЕБНА ЗА ПРИБАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТI У ДРЖАВНУ СВОЈИНУ

II ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОТРЕБНА ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ДРЖАВНЕ СВОЈИНЕ

III ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОТРЕБНА ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИШЋЕЊЕ И ПРЕНОС ПРАВА КОРИШЋЕЊА

IV ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОТРЕБНА ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ ЗА ДАВАЊЕ ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

V ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОТРЕБНА ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ ЗА ДАВАЊЕ ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

VI ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОТРЕБНА ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ ЗА ОТКАЗА УГОВОРА О ЗАКУПУ НЕПОКРЕТНОСТИ У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

VII ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОТРЕБНА ЗА ПОСТУПАЊЕ ОДЕЉЕЊА ЗА РАСПОЛАГАЊЕ СТАНОВИМА И ГАРАЖАМА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

VIII ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОТРЕБНА ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ ЗА СТАВЉАЊЕ ХИПОТЕКЕ НА НЕПОКРЕТНОСТИМА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

IX ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОТРЕБНА ЗА СПОРАЗУМНО УТВРЂИВАЊЕ УДЕЛА ДРЖАВНЕ СВОЈИНЕ У СРЕДСТВИМА КОЈА КОРИСТИ ПРАВНО ЛИЦЕ

Сектор за финансијско-материјалне и опште послове

Monday , 14, January 2008 Comments Off on Сектор за финансијско-материјалне и опште послове

Сектор за финансијско-материјалне и опште послове обавља послове који се односе на: финансијску реализацију акатау вези располагања и управљања средствима у државној својини; осигурање државне имовине; извршавање законских обавеза везаних за државну имовину; рачуноводствене и књиговодствене послове; предрачун средстава; припрему и израду финансијских планова Дирекције; распоред средстава и извршење расхода; израду извештаја и информација; праћење и проучавање закона који се односе на рад Дирекције; припремање предлога општих аката Дирекције; стручну оцену и обраду предмета у споровима који се воде у вези новчаног потраживања пред Трговинским судом, Вишим трговинским судом и поступку по жалби који се води у управном поступку пред пореским и општинским органима управе; израду годишњег извештаја плана рада; израду и припрему нацрта кадровског плана; обезбеђење усклађености рада свих унутрашњих јединица у оквиру Дирекције; остваривање права, дужности и одговорности државних службеника из радног односа; послове аналитичара радних места; послове везане за поступак оцењивања државних службеника; послове којима се обезбеђује доступност информација од јавног значаја;спровођење поступка јавних набавки; спровођење дисциплинског поступка и поступка накнаде материјалне штете; послове на реформи државне управе; евиденцију и развој кадрова; рад стамбене комисије; праћење, анализу и унапређење коришћења рачунарске опреме; заштиту и обезбеђење података у информационом систему; послове писарницекао и друге послове из делокруга Сектора

У Сектору за финансијско-материјалне и опште послове послови се обављају у оквиру следећих ужих унутрашњих јединица:

1) Одељење за финансијско-материјалне послове,

2) Одељење за опште послове.

Одељење за финансијско-материјалне послове обавља послове који се односе на: финансијску реализацију аката у вези прибављања, отуђења, давања на коришћење, односно у закуп, одржавања и унапређења средстава у државној својини; осигурање државне имовине; извршавање законских обавеза везаних за државну имовину; праћење и примену прописа из финансијско-рачуноводственог пословања; рачуноводствене и књиговодствене послове који се односе на састављање рачуноводствених исправа и контролу њихове исправности, тачности и законитости; вођење и закључивање пословних књига (главна и помоћна); израду периодичних и годишњих обрачуна; састављање и достављање финансијских извештаја, пословних извешатаја и информација; предрачун прихода и расхода у Дирекцији; извршење буџета у Дирекцији које се односи наизраду захтева за промену у апропријацији и промени квоте; израду захтева за преузимање обавеза и захтева за плаћање; усаглашавање са Трезором и буџетско извештавање, као и друге послове из делокруга Одељења.

Одељење за опште послове обавља послове који се одно се на:припремање предлога општих аката Дирекције; стручну оцену и обраду предмета у споровима који се воде у вези новчаног потраживања пред Трговинским судом, Вишим трговинским судом и поступку по жалби који се води у управном поступку пред пореским и општинским органима управе; израду годишњег извештаја и плана рада и периодичних извештаја; израду и припрему нацрта кадровског плана;израду решења и састављање статистичких и других извештаја из области рада и радних односа; јавне набавке; радно правни статус државних службеника и намештеника; пословереформе државне управе; евиденцију и развој кадрова; послове аналитичара радних места; поступак оцењивања државних службеника; послове којима се обезбеђује доступност информација од јавног значаја; рад стамбене комисије; дисциплински поступак и поступак накнаде материјалне штете; праћење, анализу и унапређење коришћења и одржавање рачунарске опреме; заштиту и обезбеђење података у информационом систему;документационе, канцеларијске и манипулативне послове, као и друге послове из делокруга Одељења.

Сектор за евиденцију

Tuesday , 24, April 2007 Comments Off on Сектор за евиденцију

Сектор за евиденцију обавља послове који се односе на: вођење јединствене евиденције непокретности (по кориснику, врсти и вредности), збирне евиденције покретних ствари (по кориснику, врсти и вредности) и евиденције поклона у државној својини у натуралним и вредносним показатељима; израду и разраду пројеката информационог система и аутоматске обраде података као и организација и вршење аутоматске обраде података и прикупљање и сређивање података неопходних за ажурно вођење евиденције; вођење прописаних евиденција и издавање уверења из тих евиденција, припрему планова и програма развоја система из делокруга рада Дирекције; укњижбу државне својине на непокретности у одговарајућу јавну књигу о евиденцији непокретности и правима на њима; прикупљање и сређивање одређених података за вршење појединих информационо-документационих послова као и обављање техничких операција у вези са тим, и друге послове из делокруга Сектора.

У Сектору за евиденцију образују се следеће уже унутрашње јединице:

1) Одељење за припрему података и послове укњижбе,

2) Одељење за евидентирање средстава у државној својини и аутоматску обраду података.

Одељење за припрему података и послове укњижбе обавља послове који се односе на: прикупљање, попис и обраду података о свим непокретностима, покретним стварима и поклонима у државној својини који су предмет евиденције; прибављање исправа и осталих доказа о праву коришћења и праву својине; попис средстава у државној својини која су на коришћењу код правних лица; попуњавање прописаних образаца и њихово благовремено достављање; начин и рокове предаје, чувања и коришћења поклона у државној својини; припрему планова и програма развоја система из делокруга рада Дирекције; прикупљање и сређивање одређених података и селекција документационог материјала; укњижбу државне својине на непокретности у одговарајућу јавну књигу о евиденцији непокретности и правима на њима; прикупљање и сређивање одређених података везаних за укњижбу; обезбеђивање документационе основе за израду анализа, елабората, извештаја; прикупљање, контролу и сређивање података за вршење појединих информационо-документационих послова, као и друге послове из делокруга Одељења.

Одељење за евидентирање средстава у државној својини и аутоматску обраду података обавља послове који се односе на: аутоматску обраду података; организацију и вршење аутоматске обраде података и микрофилмовање документације, прикупљање и сређивање одређених података за вршење појединих информационо-документационих послова; вођење књиге евиденције за сваког корисника и вођење досијеа за сваку непокретност; вођење збирне евиденције покретних ствари разврстане по корисницима, врстама и извору финансирања; вођење прописаних евиденција и издавање уверења из тих евиденција; израду и разраду пројеката информационих система и аутоматске обраде података; прикупљање, контролу и ажурирање података за све евиденције средстава у државној својини које води Дирекција; развој апликативне основе за аутоматску обраду података; обраду и чување документационог материјала; информисање и услуживање корисника, као и друге послове из делокруга Одељења.
Најновије вести
13.9.2011
ОТУЂЕЊE НЕПОКРЕТНОСТИ КОЈЕ НИСУ НЕОПХОДНЕ ЗА ФУНКЦИОНИСАЊЕ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ

О Г Л А С РАДИ ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ КОЈЕ НИСУ НЕОПХОДНЕ ЗА ФУНКЦИОНИСАЊЕ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА
13.9.2011
ОГЛАС ЗА ПРОДАЈУ НЕПОКРЕТНОСТИ У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

ПРОДАЈА НЕПОКРЕТНОСТИ У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ КОЈЕ СЕ НАЛАЗЕ НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СЛОВЕНИЈЕ ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА
10.12.2010
Упит у базу података евиденције одузете имовине

Грађанима и институцијама омогућено је претраживање и приступ бази података пријава одузете имовине.

Оглас за позицију консултанта на пројекту IDF Grant for Serbia’s Asset Registry

Thursday , 24, July 2003 Comments Off on Оглас за позицију консултанта на пројекту IDF Grant for Serbia’s Asset Registry

Пројекат: IDF Grant for Serbia’s Asset Registry

Назив извештаја: “Стратешка процена евидентирања имовине у Србији”

Опис пројекта

Свеобухватни циљ овог пројекта је успостављањеквалитетног система евидентирања имовине у Републици Србији.

Улога Дирекције за имовину је успостављање и одржавање система евидентирања целокупне и садашње имовине у својини Републике Србије, која је власник те имовине, првобитну и садашњу вредност те имовине, где се налази и у које сврхе се тренутно користи.

Републичка Дирекција за имовину тражи консултанта који ће сарађивати на пројекту под условима наведеним

у овом документу

Опис посла

Опис посла за позицију локалног консултанта је следећи:

Анализа садашњег стања регистра имовине у односу на квалитет, тачност и целовитост постојећих података;
Идентификација и опис проблематичних области као и највероватнији разлози за појаву тих проблема и могуће мере смањења проблема;
Опис проблема који се јављају током евидентирања имовине као и током процеса одређивања вредности имовине;
Анализа важећег законодавства и имплементација; нарочито примена Закона о средствима у својини Републике Србије и сви закони који тангирају ову област;
Поређење и анализе правних празнина са моделом који је успешно имплементиран у земљама ЕУ; Идентификовање земаља у региону са најбољом праксом у имплементацији закона из области имовине (сва законска и под-законска акта).
Критеријуми селекције

Образовање: Високо образовање из области економије, права или других сродних наука

Искуство: Најмање 5 (пет) година искуства на сличним задацима у области примене Закона о имовини у својини Републике Србије као и у земљама у транзицији и/или земљама чланицама Европске уније.

Период ангажовања:

Предвиђени рок за израду овог извештаја је 60 дана.

Заинтересовани треба да пошаљу свој CV и Изјаву о заинтересованости електронским путем на адресу: srboljub.panic@rdi.gov.rs или редовном поштом на следећу адресу: Републичка Дирекција за имовину, Грачаничка 8, 11 000 Београд, најкасније до 17. септембра 2010. године до 12:00 часова.

Пројектни задатак (ToR) за ову позицију можете скинути овде.

Кандидати који уђу у ужи избор ће бити контактирани најкасније до 24. септембра 2010. године ради интервјуа.

Напомена: На ову позицију се не могу пријавити државни службеници тренутно запослени у Дирекцији за имовину Републике Србије.

Организациона структура

Saturday , 1, June 2002 Comments Off on Организациона структура

After a long day spent running up and down for your institution, you can have fun by playing online casino slots at your favorite casino.

Руководство Републичке дирекције за имовину Републике Србије

Директор – Братислав Пејковић

Заменик директора – Милован Ивановић

Помоћник директора Сектора за евиденцију – Милица Ђорђевић

Начелник Одељења за припрему података и послове укњижбе – Нада Вуковић Ракић

Начелник Одељења за евидентирање средстава у државној својини и аутоматску обраду података – Мирјана Ристић Величковић
Помоћник директора Сектора за имовински поступак – Александра Гавриловић

Начелник Одељења за имовинске послове – Љиља Матовић

Начелник Одељења за располагање становима и гаражама у државној својини – Гордана Стијовић
Помоћник директора Сектора за финансијско-материјалне и опште послове

Начелник Одељења за финансијско-материјалне послове – Јасмина Ивановић

Начелник Одељења за опште послове – Весна Нинић
Помоћник директора Сектора за заштиту државне

имовине и инспекцијски надзор – Србољуб Панић

Начелник Одељењаза заштиту државне имовине – Невенка Зељковић

Одељење за инспекцијски надзор
У Дирекцији се образују следеће основне унутрашње јединице – сектори:

1. Сектор за евиденцију
2. Сектор за имовински поступак
3. Сектор за финансијско-материјалне и опште послове
4. Сектор за заштиту државне имовине и инспекцијски надзор

No newer/older posts